.

Az óriások rejtélye és az ősi földönkívüliek genetikai hadviseléseFordította és szerkesztette: Száraz GyörgyKik voltak ezek a hatalmas termetű és elképesztő erejű misztikus lények? Vajon miért és miként tűntek el bolygónk felszínéről?


Az óriásokra gyakran olyan mondabeli alakokként tekintettek, akiket az ókori emberek képzelete szült, s az emberi hatalmat voltak hivatva megjeleníteni. Sok tudós azt állítja, hogy az óriások sohasem léteztek. Amennyiben ez a megállapítás helytálló, mivel magyarázhatjuk a rengeteg csontvázat, amiket világszerte fordított ki az ásó a földből?

Az óriások semmi esetre sem kitalációk. Igenis léteztek és alapvetően fontos szerepük volt az emberiség történelmében.
 

3.1


A világszerte fellelhető archeológiai bizonyítékok egyértelműen megerősítik a történelem előtti emberszerű óriások tényleges létezését.

Néhány tudósnak komoly nehézségekbe ütközik annak elfogadása, hogy az óriások hajdanán uralták ezt a bolygót.

Az óriáscsontvázak, melyek mérete gyakran eléri a 8-9 láb (2,4-2,7méter) magasságot is, fenyegetően hatnak a tudományos világ bizonyos tagjaira. Aki elfogadja az óriások létezését, egyszersmind azt is beismeri, hogy a történelem nem teljesen ugyanolyan, mint amit nekünk eddig tanítottak.
Vajon megengedhetjük-e magunknak, hogy ignoráljuk a gigantikus méretű csontvázakat egyszerűen csak azért, mert azok ellentmondanak az evolúció elméletének? Az igazság és az emberiség származása után folytatott kutatás során mindig készen kellene állnunk arra, hogy amint új felfedezések látnak napvilágot, módosítsuk a tudományos teóriáinkat.

Sajnálatos módon, jelenleg az akadémikus világ jobban szereti figyelmen kívül hagyni azokat a kövületeket és leleteket, amelyek nem támasztják alá az emberiség történelméről szóló, már bevezetett , vaskalapos elméleteket. Talán ez az attitűd idővel majd változni fog. Minden bizonnyal ez szolgálná leginkább közérdeket.

Az Ádám előtti faj
Sokakanak ismerős lehet az Ádám előtti faj elmélete csakúgy, mint az olyan fajok teremtése, melyek egyszer a távoli múltban ezt a bolygót népesítették be.

Az óriások rendkívüli jelentőséggel bírnak az emberi történelemben.
Mennyire kell visszanyúlnunk a régmúltba ahhoz, hogy az óriások nyomaira bukkanjunk? Nem is kell messzire menni, mert a Biblia számos érdekes dolgról számol be:

Teremtés Könyve 6, 1-4.

 1. Amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön és leányaik születtek,
 2. az Isten fiai látták, hogy az emberek lányai szépek. Feleségül vették mindazokat, akik tetszettek nekik.
 3. Ekkor az Úr így szólt: “Nem marad éltető lelkem az emberben örökké, mivel test. Életkora csak 120 év legyen.”
 4. Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei.

Idézet forrása: http://www.bibliacatolica.com.br/hu/katolikus-biblia/teremtes-konyve/6/

Arról értesülünk, hogy az óriások, a Nefilimek, a „Bukottak”, léteztek már az özönvíz előtti világban éppen úgy, mint a Vízözön után.

Mindig is azt állították, hogy Isten Ádámot teremtette, aki nem más, mint az első emberi lény, akitől az emberiség további része származik. Való igaz, hogy Jahve teremtette az első homo sapiens-t, viszont nem kellene letagadnunk az Ádám előtti fajt, mely nagy jelentőséggel bír és számottevő befolyással volt történelmünk előrehaladására.

Az Ádám előtti faj – egy olyan civilizáció, amely még Ádám előtt létezett – sok történeti szövegben és különféle kultúrák mítoszaiban egyaránt említésre kerül.

Az óriásokról szóló legkorábbi beszámolók az Ádám előtti időkben zajlanak. Akkoriban égi lények egy csoportja szállt alá az égből. Ezek az isteni tudósok különféle állatfajok génjeit manipulálták, melynek eredményeképpen genetikai úton egy gigantikus termetű emberszerű fajt terveztek. Ők voltak az első óriások, az Ádám előttiek.

A Biblia szerint azok, akik a Földre leszálltak és közösültek a Föld asszonyaival, a „Bukott Angyalok” voltak (a Figyelők, az Őrzők), egy 200 főből álló isteni lények alkotta csoport. Az óriásokra utal a Teremtés Könyve, akik az emberek és a bukott angyalok közötti keresztezés által jöttek a világra.

Az Őrzőkről és az óriás leszármazottakról szóló beszámolók részletesen kifejtésre kerülnek Énok Könyvében és a Jubileumok Könyvében. Sajnálatosan a laodiceai zsinat, azaz a Katolikus Egyház, mindkettő könyvet betiltotta, miként tette azt sok más könyvvel is a 4. században.

3.2

Énoch/Énok Könyvéből többet is megtudhatunk a Bukott angyalok és az általuk teremtett óriások bűnéről:

Az összeesküvés

6./ 1. És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak.

 1. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között:„Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük.”
 2. Erre Shemjáza, aki a vezérük volt, azt mondta nekik: „Félek, talán mégsem akarjátok majd véghezvinni e cselekedetet,  úgyhogy egyedül én fogom e nagy bűn terhét viselni.”
 3. Azok, válaszolva neki, ezt mondták:„Mindannyian megesküdünk; és fogadalommal kössük magunkat közös átkok alá, hogy ezen a terven nem változtatunk, hanem véghez visszük azt.”
 4. Ezután mind megesküdtek és a reá jövő átkok alá közösen kötötték magukat.
 5. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá.
 6. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, Ármáres, Bátráel, Anánel, Szeráquel, Szamszávéel, Szatárel, Turel, Jomjáel, Száriel. Ezek voltak a tízek vezérei.

A tett és következményei

7./ 1. Ők, és a velük lévő többi angyal feleségeket vettek magukhoz, mindegyik azt, akit választott magának, elkezdtek bejárogatni hozzájuk, és velük háltak.

 1. És megtanították őket varázslatokra (mágiára), bűvöletekre és a gyökereket vágni (oltani), és megismertették velük a növényeket.
 2. Azok teherbe estek tőlük, és hatalmas óriásokat szültek*, kiknek magassága háromezer könyöknyi volt.

(*kieg. „…majd háromféle utódot szültek: elsőként óriásokat. Az óriások pedig Nefilimet hoztak a világra, a Nefilimeknek pedig Eliud született. Ezek pedig nagyságukkal arányban növekedtek” Jub. 7:22 )

 1. Ezek felélték az emberek minden termését, amíg azok nem bírták őket tovább eltartani.
 2. Ekkor az emberek ellen fordultak, hogy azokat falják fel.
 3. És kezdtek bűnöket cselekedni a madarak, állatok, csúszómászók, és halak ellen is, és egymásnak estek, hogy egymást felfalják és megitták a vért. A föld pedig vádat emelt a törvénytelenek ellen.

Idézet forrása: http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

3.3

Ugyanezt a történetet erősíti meg a Jubileumok Könyve (R. H. Charles verziója):

5 /1. És eljött az idő, hogy amikor az emberek fiai kezdtek sokasodni a földön és leányaik születtek, akkor az Úr angyalai látták – annak a jubileumnak egy bizonyos évében –, hogy azok szép kinézetűek voltak, és feleségeket vettek maguknak közülük a maguk választásai szerint, és gyermekeket nemzettek nekik, akik óriások voltak.

 1. 2.És elhatalmasodott a törvénytelenség a földön, minden test megrontotta a maga útját, az emberek, és a háziállatok, és a vadállatok, és a madarak, és minden, ami a földön jár, elhagyta az adott rendjét, s minden élő romlottá lett, és még egymást is enni kezdték, és igazságtalanság hatalmasodott el a földön, és az emberiség minden képzelete és minden cselekedete állandóan a gonoszság volt.
 2. 3. És az Isten letekintett a földre és íme, az romlottá vált, és minden test megrontotta a maga rendjét, és minden, ami a földön volt, gonoszságot cselekedett mindenben az Ő színe előtt.
 3. 4.És ezért azt mondta, hogy minden embert és minden testet elpusztít a föld színéről, amelyeket megteremtett.
 4. 5.De Noé kegyelemre talált az Úr színe előtt.

Idézet forrása: http://churchofgod.hu/content.php?act=jubilkonyve1

 

Genetikai Kísérletek

Bár azt állítják, hogy a Föld asszonyainak szépsége ejtette rabul a bukott angyalokat, érdemes megfontolni, hogy vajon nem volt-e a bukott angyaloknak valamilyen különleges céljuk azzal, hogy óriási méretű és rendkívüli erejű utódokat hoztak létre.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Jahve egyik legnagyobb aggodalma a genetikai tisztaság és tökéletesség volt. Az isteni és az emberi lények összeházasodása, mely az özönvíz előtti időszakban továbbfolytatódott, természetéből fakadóan fenyegetést jelentett Jahve jól kialakított teremtése számára. Az emberek ősi mesterfaja, amit az Őrzők hoztak létre, Jehova földi tervei ellen valók voltak, melyekben minden egyes embernek és állatnak a saját faja után kell reprodukálódnia.

Az elfogulatlanul gondolkodók számára egy provokatív, mégis realisztikus elmélet szerint az óriások voltaképpen genetikai kísérletek folytán születtek, miképpen a homo sapiens is.

 Az óriásokat genetikai úton különböző létező állatfajok keresztezése által, mesterséges úton hozták létre. A világűrből származó magasabb intelligenciák irányították ezt a teremtési folyamatot.

A Biblia tele van a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételről szóló bizonyítékokkal, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy Jahve és az ő angyalai ténylegesen fejlettebb lények, akik a világűrből származnak. Ők számtalanszor meglátogatták már a bolygónkat. Ezek az ősi asztronauták a felelősek azért, hogy az élet és a modern emberiség megszülethetett a Földön.

Az óriások emberfeletti hatalommal bírtak. Feladatuk abban állt, hogy uralják a Földet és irányítsák az emberiséget. A „bukott angyalok” – azok az űrhajósok, akik fellázadtak vezetőjük, Jahve ellen – kísérletet tettek arra, eltöröljék a föld színéről a homo sapiens-t. Az óriások minden tekintetben fejlettebbek voltak a homo sapiens-hez képest. Nem csupán roppant méretűk és erejük emelte őket az emberek fölé, hanem olyan képesség birtokában is volta, melynek segítségével fejlett eszközöket és fegyvereket tudtak kifejleszteni, ezen felül csillagászati tudással is rendelkeztek.

Miről értesülhetünk Énok Könyvének 8. fejezetéből?


A titkok feltárása

 1. 8/1.És Azázel megtanította az embereket arra, hogy hogyan csináljanak maguknak kardokat, késeket, pajzsokat, mellvérteket, és megismertette velük a föld mélyén rejlő különböző fémeket, és azok megmunkálásainak műveleteit, és a karkötők, ékszerek, és az öntvények használatát, a szemhéjak kifestését, és mindenféle értékes drágakövek (megmunkálását), és minden színeknek festéshez való keverését. És a világ megváltozott.
 2. 2. És megsokasodott az istentelenség, és paráznaságokat (fajtalanságokat) követtek el, és mindnyájan eltévelyedtek, romlottakká lévén minden utaikban.
 3. 3. Shemjáza tanította meg nekik a varázslást (v. tanította a varázslókat) és a gyökerek vágását, Ármáres a varázslás elhárítását, Barákjéel (tanította) az asztrológiát, Kokábel a csillagképet, Ázákéel a felhők és jelek ismeretét, Szerákiel a földnek jeleit, Szamszávéel a nap jeleit, Száriel a hold útját.
 4. 4. És ahogyan az emberek pusztultak, felsírtak, és siralmaik feljutottak a mennybe.

Idézet forrása: http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

 

Az óriások tudományukat és technikai szakértelmüket az alkotóiktól nyerték, vagyis az Őrzőktől.

A Nefilimek nem csupán maguk között szaporodtak, hanem utódokat hoztak létre a homo sapiens-szel is. A Nefilimek leszármazottjai voltak a Gibborim-ként ismert óriások, az öreg hősök, a híres-neves emberek, akiket a Teremtés Könyve is említ. A Gibborim faj tagjai nem voltak olyan magasak és erősek, mint az óriások, de mindamellett veszélyes harcos fajt alkottak.

Az özönvíz előtti időszak végén Jahve látta, hogy a homo sapiens tiszta ádámi faja csaknem kihalt.A Földön poroszkáló szuper óriás lények majdnem határtalan életidőre tettek szert. Rendkívüli erejük napról napra növekedett. Idővel nem csak a Földre nézve váltak veszélyessé, hanem magára Jahvéra is.

Jahve észrevette, hogy a lázadók, a bukott angyalok, nyerésre állnak a genetikai hadviselés terén. Saját teremtése, vagyis a homo sapiens pedig pusztulófélben volt.

3.4

 

Az özönvíz – Egy új kezdet

A világ minden tájáról származó legendák, mítoszok és szent szövegek elmesélik, hogy Istent felbosszantotta az emberek bűnös viselkedése, ezért úgy határozott, hogy özönvizet bocsát reájuk büntetésképpen. Majdnem minden törzs és etnikum a világban rendelkezik olyan emlékekkel, amelyek a Nagy Özönvízről, vagy a Vízözönről szólnak. A világméretű özönvíz tény, melyre valóban sor került!

Az óriások többsége elpusztult a nagy katasztrófa nyomán, melyet Nagy Áradatnak hívhatunk. A maga nemében legnagyobb ősi kataklizma vetett véget a vízözön előtti világnak, s arra kényszerítette Jahvét és egész flottáját, valamint a lázadó angyalokat, hogy átmenetileg hagyják el a Földet. Ez volt az az időszak, amikor az istenek elmenekültek a Földről.

A Nagy Özönvizet követően, amikor a vizek visszahúzódtak, a hatalmas istenségek visszatértek a világűrből. Jahve és flottája úgy határozott, hogy újra benépesíti a Földet, de nem voltak egyedül.

A bukott angyalok túlélték a katasztrófát. Az Őrzők visszatértek a bolygóra és a Jahve ellen lázadás egy újabb felvonásához érkezett. Újrateremtették a hatalmas erejű óriásokat. Velük megint csak az Írásokban találkozhatunk. Ezúttal Rephaim, Zuzim, Emim, Horim, Amalekiték és Amoriták néven tűnnek fel.

Jahve és a rebellisek között dúló genetikai hadviselés folytatódott, de az óriásokat kiszorította a növekvő létszámú emberiség.
Az óriások létéről az archeológiai leleteken kívül, a mindmáig figyelmen kívül hagyott ősi irások tanúskodnak.
Jó lenne, ha az akadémikus tudomány venné a bátorságot, hogy összefésülje ezeket az írásokat az eddig napvilágra került leletekkel. Egy DNS vizsgálatt megerősítheti, vagy cáfolhatja, vagy újabb információkat adhat ehhez a történethez.

 Forrás: http://www.messagetoeagle.com/articles1/giantsgeneticwarfare.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=messagetoeaglecom_daily_news_for_07_31_2015#.Vb8UNvntmkp

Fordította és szerkesztette: Száraz György

Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol