.

Az eltűnt frigyláda
Egyesek szerint csupán bibliai fikció, mások szerint valódi tárgy volt, de Salamon templomával együtt megsemmisült, amikor Kr. e. 587-ben a babiloniak elfoglalták Jeruzsálemet. Sokan abban hisznek, hogy a misztikus frigyláda még ma is létezik, sőt egyesek tudni vélik, hogy hol található. Van, aki vatikáni kazamatákat vizionál, mások szerint a Templom-hegy mélye rejti a titkot, de olyanok is akadnak szép számmal, akik biztosan tudják, hogy napjaink Indiana Jonesa akkor jár el bölcsen, ha Etiópiának veszi az irányt.

Mózes kőtáblái és a titokzatos energiák

Nincs még egy olyan szent tárgy, amelynek annyira részletes és pontos leírása lenne az ószövetségi iratokban, mint a frigyládának. A különböző időszakokban keletkezett bibliai utalások elég nagy bizonyossággal abba az irányba mutatnak, hogy a frigyláda valós, létező tárgy lehetett.


Az ószövetségi források erősen arra mutatnak, hogy a frigyláda létező tárgy volt

A láda első részletes leírása Mózes második könyvében található, némileg nehézkes, veretes bibliai nyelvezettel megfogalmazva: „Megcsinálá az asztalt is sittim-fából: két sing a hossza, a szélessége egy sing, magassága másfél sing. És beborítá azt tiszta arannyal, és csinála reá köröskörül arany pártázatot. Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karájhoz csinála arany pártázatot köröskörül” (Móz. II. 37, 10-12).

 

Mózes a kőtáblákkal, Rembrandt festményén. A bibliai hagyomány szerint a frigyláda őrizte a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblákat

A Bibliából tudjuk, hogy a kívül-belül színarany lemezekkel borított láda tetején két kerub szobra ült. (A kerubok és szeráfok azok az Isten közvetlen közelében lévő angyalok, akik az Úr kíséretét alkotják.)

A bibliai hagyomány szerint a láda mélyén pihent a tízparancsolat kőtáblája, amelyet Mózes kapott az Úrtól, valamint a mannából, az isteni étekből néhány falat, továbbá Áron kivirágzott botja.


A frigyláda ószövetségi leírások alapján elkészített rekonstrukciója
A ládát Mózes készíttette, és óriási, szakrális jelentősége lett a zsidó nép történetében. Hitük szerint ez a tárgy szimbolizálta, hogy az Úr mindig a kiválasztottjaival van.
A frigyláda története közel 3500 éves múltra tekinthet vissza. A Biblia, illetve a hagyomány szerint a láda mágikus erővel bírt, és tilos volt még az érintése is.  
 

A frigyládát letakarva hordozták

A frigyládát mindig letakarva, egy-egy hosszú rúd segítségével hordozta négy ember. Éli főpap idején, a filiszteusokkal vívott háborúban a ládát a katonai táborba vitték. A zsidók veresége után a filiszteusok hadizsákmányként magukkal hurcolták, és városukban, Asdóban, Dágon istenség  szentélyében tették közszemlére. 
 

A filiszteusokat halálra rémítette a hirtelen kitört pestis, amit a zsákmányolt frigyláda hatásának tudtak be. Az ókori források a frigyláda mágikus erejét többször is megemlítik

Nem sokkal ezután súlyos dögvész (pestisjárvány) ütötte fel fejét a városban, és ezt a filiszteusok az idegen isten haragjára vezettek vissza, ezért a frigyládát azonnal visszaadták a zsidóknak.

Jeruzsálemben veszett nyoma a rejtélyes ládának

A frigyládát Kr. e. 1000 körül Dávid, Izrael második királya vitte Jeruzsálembe. Fia, Salamon, a zsidók leghíresebb királya uralkodásának negyedik évében fogott hozzá a templom megépítéséhez. Amikor Kr. e. 967-ben befejeződött az építkezés, a frigyládát a templom legbelső helyiségében, a Szentek szentjében (Devir) helyezték el.

A zsidó történelem leghíresebb királya, Salamon

Egyszerű földi halandó ide be sem tehette a lábát, sőt az erre kizárólagosan feljogosított főpap is csak évente egyszer járulhatott a frigyláda színe elé.  

A frigyláda rejtélyes történetében a Kr. e. 587-es év hozott fordulatot.

Történt ekkor, hogy II. Nabukodonozor babiloni király hadai bevették Jeruzsálemet, és feldúlták, illetve lerombolták a templomot.

A templom rekonstruált képe. Az épület közepén helyezték el a "Szentek szentjét", azt a helyiséget, ahol a frigyládát őrizték

A frigyládának ekkor, a Királyok és a Krónikák könyvében is megemlített (Kir. 25. 8-17, illetve Krónikák, 36, 18.) babiloni dúlás idején veszett nyoma. A frigyláda sorsával kapcsolatos legendák a templom pusztulása után, a Kr. e. 6. században kezdtek elterjedni.

Nem kerülhetett a babiloniak kezére

Az Ószövetségben van arra utaló feljegyzés, hogy a frigyládát még a babiloniak betörése előtt  elrejtették. A Makkabeusok II. könyve azt írja, hogy Jeremiás próféta rejtette el a ládát, jóval a templom pusztulása előtt.


Vannak, akik úgy vélik, hogy az eredeti frigyláda még a babiloniak dúlása előtt Etiópiába került

A Midrás tradíció szerint azonban még korábban, negyven évvel a babiloni dúlás előtt, Jósijáhú király parancsára a léviták rejtették el a frigyládát, így az a templom lerombolása ellenére sem juthatott az ellenség kezére.

A frigyládának mágikus, isteni erőt tulajdonítottak

A láda eltűnésének természetesen akad transzcendentális magyarázata is, mégpedig az újszövetségi Jelenések könyvében. Az Apokalipszis szerint a frigyláda a jeruzsálemi templomból egyenesen a mennybe került (Jel. 11,19.).  
 

Részlet Az elveszett frigyláda fosztogatói című játékfilmből. A régiek hite szerint a ládában titokzatos, hatalmas erők lakoznak

A kételkedés emberi gyarlóság, így nem mindenki osztja ezt a teológiai sci-fit sem. Közéjük tartozik többek között Sherwin Wine rabbi, vallástörténész is, aki szerint a láda a templommal együtt megsemmisült Kr. e. 587-ben.

A templom lerombolása az első zsidó háború (Kr. u. 66-70) idején. Vannak olyan vélekedések, hogy a frigyláda a menórával együtt római hadizsákmánnyá vált, de ezt nem erősítik meg a történelmi források

Az aranyat már az akkori kor embere is módfelett kedvelte, és a zsákmányra éhes babiloni hódítókra mindez fokozottan igaz lehetett. Wine rabbi úgy véli, hogy az aranylemezek miatt a Szentek szentjében tárolt ládát egyszerűen szétszedték. Jordan Maxvell professzor, egyháztörténész, a téma elismert kutatója szintén azt gondolja, hogy Jeruzsálem feldúlásával beteljesedett a frigyláda sorsa. 

Beszélnek a holt-tengeri tekercsek

James Davila, a skóciai St. Andrews Egyetem kutatója egyrészt az ószövetségi iratok tüzetes forráselemzése, továbbá egy rég elfeledett, nyomtatásban először 1648-ban megjelent héber szöveg elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy a ládát a leviták még azt megelőzően biztonságos helyre vitték, hogy II. Nabukodonozor király hadai megjelentek Jeruzsálem falai alatt.

A holt-tengeri tekercsek egyikének fotója, alul a szöveg héber átiratával

Ezt a következtetést az 1947-ben Qumrán mellett előkerült autentikus ókori dokumentumok, a holt-tengeri tekercsek is megerősítik. Az úgynevezett réztekercsek egyik irattöredéke ugyancsak a templom elrejtett kincseiről beszél, bár ez a dokumentum sem említi meg, hogy hová kerülhettek a szent tárgyak. 
 

A holt-tengeri tekercsekben lévő feljegyzés is arra utal, hogy elrejtették a ládát

Dr. J. Randall Price, az Ancient Sciences alapítvány kutatója a források elemzése alapján úgy véli, a láda még ma is létezik. Kérdés azonban, hogy vajon hol lehet.

Mit rejthet a Templom-hegy mélye?

Harry Moshoff rabbi tavaly megjelent The Ark Report (Frigyláda-jelentés) című könyve szerint minden jel arra mutat, hogy a frigyláda a Templom-hegy mélyén rejtőzhet.

Panorámakép a jeruzsálemi Templom-hegyről, ahol egykor Salamon temploma állt

Moshoff leírja, hogy a Templom-hegy alatti rétegeket izraeli kutatók a legkorszerűbb csúcstechnika segítségével átvizsgálták, és 50 föld alatti járatot, illetve termet azonosítottak 30-40 méterrel a felszín alatt. Sikerült lokalizálniuk azt a szakaszt is, amelyet az antik források alapján még a Salamon király által építtetett szakaszként azonosítottak.

A magyar származású Gabriel Barkai professzor, a Héber Egyetem tanára, a Templom-hegy alatt kimutatott járatok tényéből kiindulva helytállónak tartja azt az elméletet, hogy a frigyládát és a templom más kegytárgyait ezekben a járatokban rejthették el a babiloniak elől.

Háborúval fenyegetne egy régészeti feltárás

De ha sikerült feltérképezni a Templom-hegy alatti járatrendszert, miért nem kezdenek hozzá egy átfogó archeológiai feltáráshoz: Hiszen bizonyos, hogy a frigyláda megtalálása nemcsak az évszázad, hanem a kultúrtörténet egyik legnagyobb régészeti felfedezése lenne. A Templom-hegyi ásatások megkezdésének nem technikai, hanem politikai akadályai vannak,

 

Salamon fogadja Sába királynőjét. A legenda szerint ezen a vonalon került később a frigyláda Etiópiába


Itt, pontosan az egykori templom helyén áll ugyanis a Szikla-mecset, amit Abd al-Malik omajjád kalifa építtetett a 7. század végén, de a Templom-hegy területén fekszik a muszlimok Mekka és Medina mellett harmadik legszentebb búcsújáró helye, az Al-Aksza is. (A legenda szerint Gábriel arkangyal Jeruzsálembe repítette a vallásalapító Mohamed prófétát, aki innen, a Szikla-mecset helyéről ugratott fel lovával az égbe, hogy átvegye Allahtól a harmadik kinyilatkoztatást.)
 

Így nézhetett ki Salamon temploma

Az 1967-es izraeli-arab háborúig Kelet-Jeruzsálem jordán fennhatóság alatt állt. Noha Izrael közigazgatásilag saját területének minősítette a Templom-hegyet, a kezelői jogok továbbra is a jordániai székhelyű Wakf iszlám szervezet kezében vannak. A palesztinok úgy tekintenek a Templom-hegyre, mint Izrael által megszállt saját területükre.
 

A Templom-hegy a siratófallal

A muszlimok elleneznek mindenféle archeológiai kutatómunkát, szerintük Izraelnek a régészeti feltárással egyetlen célja, hogy aláaknázza és lerombolja a szent mecseteiket. Emiatt bármilyen régészeti feltáró munka megkísérlése véres zavargásokat eredményezhetne.

Az etióp szál legendája

Az etióp királyok ősi történetének egyik meghatározó eleme, hogy ők, Júda oroszlánjai a frigyláda őrzői.

A legenda gyökerei a távoli múltba, Salamon koráig nyúlnak vissza.

A szépségéről messze földön híres Makedának, Sába királynőjének bájai sok mindenkit, köztük Salamon királyt is lenyűgözték.

Az etióp keresztény hagyományokban kiemelt tisztelet övezi a frigyládát

Az etióp (más feltételezések szerint jemeni) királynő fényes udvartartásával együtt felkereste a bölcsességéről híres izraeli királyt. A két koronás fő között kölcsönös lehetett a vonzalom, ugyanis Makedának - a Jeruzsálemben eltöltött szép napok emlékeként – fia született Salamontól. (Az etióp királyi család mind a mai napig Salamon és Makeda fiát, Meneliket tekinti ősének.)
 

Etióp sziklatemplom bejárata kopt pappal. A legenda szerint a Zion szentély alatti kamrában őrzik a frigyládát

A hagyomány szerint az egyistenhitre áttért Makeda megörvendeztetésére Salamon elkészíttette a frigyláda pontos mását, amelyet a Jeruzsálembe látogató Menelik útján akart elküldeni a királynőnek. A fondorlatos ifjú azonban titokban kicserélte a két ládát, és az igazit vitte magával.
 
Az etióp legendárium szerint a frigyláda Akszúmba került, ahol a Zion templom alatti sziklakamrában őrzik azt mind a mai napig. Mengeska herceg, az utolsó etióp császár, Hailé Szelasszié unokája többször is kijelentette, hogy a frigyláda Etiópiában van.

Az utolsó etióp uralkodó, Hailé Szealsszié császár. Az ősi etiópiai királyi ház tagjai Salamonig és Sába királynőjéig vezetik vissza gyökereiket

A frigyláda kultusza annyira erős az afrikai országban, hogy a kopt templomok szinte mindegyikében található stilizált másolat. Azért csak mocorog a kisördög az ember lelkében, hogy ha ez valóban így van, vajon a derék etiópok miért nem teszik közszemlére a becses kegytárgyat. Indiana Jones legyen tehát a talpán, aki a frigyláda nyomába ered. 

 
Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol

 


 

 
 

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china